Deskriptivna statistika zadaci sa rešenjima u Minitab-u

Deskriptivna statistika zadaci reseni u Minitab programu

Brzo i pregledno analizirajte podatke dobijene uzorkovanjem (eksperimentom).

Minitab program Vam daje opcije da izaberete koje statističke parametre ćete prikazati u tabeli i grafiku.

Deskriptivna statistika Vam daje podatke o ponašanju uzorka i pomaže Vam da izvedete zaključke o populaciji na osnovu:

 • Mera centralne tendencije (srednja vrednost, modus, medijana, kvartili Q1 i Q3, minimum i maximum)
 • Mera disperzije (standardna devijacija, varijansa, rang)
 • Grafičkih prikaza

Ako želite da naučite ili se podsetite mera centralne tendencije i mera disperzije, pogledajte YouTube videa:

DESKRIPTIVNA STATISTIKA
zadaci sa rešenjima u Miniatab programu

ZADATAK 1

U tabeli su date mesecne plate po 25 na slučaj uzetih zaposlenih u javnim preduzecima i u privatnim firmama.

 1. Odrediti mere centralne tendencije za javna preduzeća i privatni sektor (srednja vrednost, medijana, mod, minimum, maximum, prvi i treći kvartil)
 2. Da li su plate jednake u privatnom i javnom sektoru?
 3. Odrediti kurtozu (kurtosis) i iskrivljenost (skewness) i obrazložiti
 4. Ako srednja vrednost i medijana nemaju istu vrednost, šta možemo zaključiti? Koji parametar nam pokazuje iskrivljenost i kako?
 5. Odrediti mere disperzije (standardna devijacija, varijansa, raspon). Koji parametar nam pokazuje rasprostranjenost raspodele? Šta možemo zaključiti?
 6. Prikazati na dva uporedna histogragama raspodele frekvencija
 7. Proveriti normalnost podataka za oba skupa. Ako neka raspodela nije normalna, odrediti najbolju raspodelu koju podaci prate.

ZADATAK 2

U tabeli su date količine soka u flaši u dva pogona gde se vrši punjenje.

 1. Odrediti mere centralne tendencije za pogon 1 i pogon 2 (srednja vrednost, medijana, mod, minimum, maximum, prvi i treći kvartil). Objasniti svaku meru i njenu korisnost.
 2. Da li punionice rade jednako (zaključak doneti na osnovu srednjih vrednosti i mediana)? Na osnovu kog testa možemo preciznije odgovoriti na pitanje? Uradititi test.
 3. Odrediti kurtozu (kurtosis) i iskrivljenost (skewness) i obrazložiti.
 4. Ako srednja vrednost i medijana nemaju istu vrednost, šta možemo zaključiti? Koji parametar nam pokazuje iskrivljenost i kako?
 5. Odrediti mere disperzije (standardna devijacija, varijansa, raspon). Objasniti značenje svakog parametra. Šta možemo zaključiti o dva uzorka? Kojim testom u Minitabu poredimo disperzije? 
 6. Prikazati na dva uporedna histogragama raspodele frekvencija.
 7. Proveriti normalnost podataka za oba skupa, za prag značajnosti 0,10.
 8. Proveriti da li oba uzorka imaju jednake disperzije vodeći računa o rezultatima iz tačke 7.
 9. Ako neka raspodela nije normalna, odrediti najbolju raspodelu koju podaci prate.

ZADATAK 3

U tabeli su dati dnevni prihodi (u hiljadama dinara) u dve radnje tokom 30 dana.

 1. Odrediti mere centralne tendencije za radnju A i radnju B (srednja vrednost, medijana, mod, minimum, maximum, prvi i treći kvartil).
 2. Da li trafike zaradjuju jednako? (zaključak doneti na osnovu srednjih vrednosti i mediana)? Na osnovu kog testa možemo preciznije odgovoriti na pitanje? Uradititi test. Prag značajnosti je 0,05.
 3. Odrediti kurtozu (kurtosis) i iskrivljenost (skewness) i obrazložiti.
 4. Odrediti mere disperzije (standardna devijacija, varijansa, raspon). Objasniti značenje svakog parametra. Šta možemo zaključiti o dva uzorka? Kojim testom u Minitabu poredimo disperzije? 
 5. Prikazati na dva uporedna histogragama raspodele frekvencija.
 6. Proveriti normalnost podataka za oba skupa, za prag značajnosti 0,05.
 7. Proveriti da li oba uzorka imaju jednake disperzije vodeći računa o rezultatima iz tačke 7.
 8. Ako neka raspodela nije normalna, odrediti najbolju raspodelu koju podaci prate.

Deskriptivna statistika zadaci

Treba li Vam pomoć za ovu oblast?

Kontaktirajte nas da dogovorimo termin online časa.

Cena jednog sata časova iz oblasti Minitab i statistika je 2400 din.