Naučite kako da povećate profit firme i zadovoljstvo Vaših kupaca kroz metode dokazane u praksi.

Analizirajte svoje poslovanje iz perspektive Vaših kupaca.

Izbacite sve aktivnosti koje Vaš kupac ne bi platio kada bi znao da ih radite, eliminišite defekte, povećajte kvalitet.

Lean Six Sigma kurs

Lean Six Sigma kurs

Šta je Lean Six Sigma?

OSNOVNA PREMISA LEAN 6 SIGMA FILOZOFIJE JE

KUPAC JE KRALJ !!

LEAN SIX SIGMA JE NAČIN DA SMANJITE TROŠKOVE I ISTOVREMENO POVEĆATE ZADOVOLJSTVO VAŠIH KUPACA.

Kupac je kralj

Početkom ovog veka Toyotin Lean sistem stalnog unapređenja i Američki Six Sigma metod smanjenja varijacije (odstupanja) u procesu rada su se spojili u Lean Six Sigma.

Do spajanja je došlo prirodno jer obe metodologije (i filozofije poslovanja) analiziraju proces rada i konačni proizvod ili uslugu iz ugla kupca. Osnovna premisa je KUPAC JE KRALJ.

Cilj Lean-a je da se iz poslovanja izbace svi nepotrebni troškovi, sve ono što, ako biste stavili na fakturu ili račun, Vaš kupac ne bi platio. Da bi se to postiglo, razvijeni su alati za otkrivanje „otpada“, aktivnosti koje ne donose nikakvu vrednost. Lean je neprekidno poboljšanje svega što se radi u Vašem biznisu.

 

TIM WOODs je akronim 8 tipova otpada u procesu rada koji povećavaju troškove, a ne doprinose poboljšanju proizvoda ili usluga.

 

T ransport

 I nventory – zalihe

M otion – kretanje

W aiting – čekanje

O verproduction  – prekomerna proizvodnja

O verprocessing – nepotrebno detaljan rad

D effects – defekti, greške

S kils – neiskorišćenost potencijala zaposlenih

 

Pročitajte više o nepotrebnim troškovima u procesu rada,

Six Sigma je metodologija projektnog tipa koja dovodi do smanjenja varijacija u procesu rada.

Varijacija u radu i konačnom proizvodu je loša. Ne želite je.

Varijacija je odstupanje od očekivanog i željenog. Varijacija dovodi do škarta, defekta, kvara, povreda, nezadovoljnih kupaca, probijenih rokova…

 

Jednostavnije rečeno, ljudi obučeni za primenu Six Sigme rade na projektima sa ciljem da otkriju uzroke varijacije (odstupanja od očekivanog kvaliteta) u svim fazama rada i eliminišu ih ili svedu na minimum.

 

Varijacija uvek dovodi do grešaka, a greške koštaju.

Kako Lean povećava profit

Zastrašujući i dokazan je podatak da (u zavisnosti od industrije i uslužnog sektora) svega 5-15% onoga što radite ima vrednost za Vašeg kupca. Sve ostalo kupac ne bi platio kada bi imao izbora. 

 

Lean se fokusira na optimizaciju tih 85-95% aktivnosti koje su kupcu nepotrebne.

Cilj Lean-a je pronalaženje otpada i ne-vrednosnih aktivnosti.

LEAN SMANJUJE TROŠKOVE 30% tako što pronalazi otpad-aktivnosti i eliminiše ih.

Kako povecati profit koriscenjem LEANa

Sve što radite u Vašoj firmi se može podeliti u tri grupe:

 1. Aktivnosti koje dodaju vrednost proizvodu ili usluzi (rad na proizvodu, popunjavanje formulara, pisanje maila…),
 2. Aktivnosti koje NE dodaju vrednost, ali su obavezne (knjigovodstvo, sastavljanje ugovora, sigurnosne provere, kontrola kvaliteta…)
 3. OTPAD – aktivnosti koje ne dodaju vrednost, nisu obavezne i kupac ih nikada ne bi svojevoljno platio.

Konstantnim poboljšanjima teži se potpunom eliminisanju otpada i minimizaciji ne-vrednosnih aktivnosti.

Tek na kraju se optimiziju aktivnosti koje dodaju vrednost.

Pronalaženjem i eliminisanjem otpada ukupni troškovi se smanjuju i do 30%.

Kako Six Sigma smanjuje troškove?

Sve greške u poslovanju, škart, dorade, prerade, aktivnosti koje se rade duže nego što je neophodno i defekti koji su neuptorebljivi dovode do dodatnog rada.

Sav taj rad se naziva SKRIVENA FABRIKA (kliknite na sliku za uvećanje).

Troškovi Skrivene fabrike svake firme koja nije optimizovala svoje procese rada, sa σ≈2.5 su

20 – 40%

veći u odnosu na troškove da je σ≈5.

Six Sigma je skup tehnika koje se primenjuju kroz projekte sa ciljem smanjenja varijacije u poslovnim procesima i povećanja kvaliteta proizvoda ili usluga. Zadovoljstvo kupaca i smanjenje troškova poslovanja su krajnji rezultat Six Sigma projekata. Projekte sprovode obučeni Zeleni i Crni pojasevi uz pomoć Žutih pojaseva.

Varijacija -statistički simbol je Sigma (σ) – je odstupanje od srednje vrednosti. Kada god u radu dolazi do varijacije, rezultat je greška (defekt). Većina procesa se obavlja sa varijacijom σ≈2,5. To znači da se na milion mogućnosti napravi 300,000 grešaka. Proces sa σ≈6 ima samo 3,4 greške. 

Varijacija dovodi do defekata. Svaka greška (defekt) zahteva doradu, ako je moguće, ili se stvara škart. Aktivnosti koje se sprovode zbog dorade i škarta se zovu „Skrivena fabrika“.

Postanite Six Sigma zeleni ili crni pojas i smanjite troškove svog biznisa.

Trajanje kursa za žuti pojas je 4 sata, zeleni pojas 30 sati, crni pojas 80 sati.

Kursevi su online ili uživo u Vašim prostorijama.

Aleati LEAN-a

Postoji preko 50 Lean alata i sa razvojem tehnologije, uz neograničenu kreativnost ljudi, spisak stalno raste. Navodimo 7 koje se obrađuju na kursu. 

LEAN alati i tehnike za optimizaciju rada

VSM – Value Stream Maping (Mapiranje Toka Vrednosti) tehnika kojom se vizuelno prikazuju aktivnosti u proizvodnji proizvoda ili usluge (šta se gde radi, koliko ljudi izvodi određenu aktivnost, koliko je trajanje). Kada se završi mapiranje, analizira se svaka aktivnost i obeležava da li donosi vrednost, da li je ne-vrednosna ali obavezna ili je otpad. Detaljnije…

5 Zašto – definišite problem. Postavljate pitanje „zašto dolazi do problema“ dok ne dođete do pravog uzročnika. Detaljnije…

5 S – Sort, Set in Order, Shine, Standardize and Sustain. Postupak velikog spremanja radnih mesta kome se dodaju standardizacija i održavanje. Cilj je da sve ima svoje mesto, da bi se izbacilo traženje i odlaženje po potrebne alate i sredstva rada. Detaljnije…

Poka Yoke (Idiot Proofing) – tako urediti radno mesto, prostor, način rada da je nemoguće da se greška napravi. Detaljnije…

SMED – Single Minute Exchange of Dies – izmena alata za 1 minut. Pripremne aktivnosti, održavanje, kalibrisanje…svode se na minimum.

OEE – Overall Equipment Effectiveness – maximizacija iskorišćenja opreme.

JIT – Just in Time – organizovati proizvodnju, snabdevanje i ostale procese da se odvijaju tačno kada je potrebno. Rad bez zaliha, čekanja, unapred…

Cilj nam je da promenite način posmatranja Vašeg biznisa i procesa rada da biste povećali profit.

Najvažnije je da naučite da prepoznate otpad i nepotrebno duge, komplikovane, skupe procedure. 

Six Sigma kurs za žuti pojas

Lean Six Sigma kurs za zuti pojas

Već posle 30-ak minuta od početka kursa ćete imati „aha“ momenat.

Uvidećete važnost Six Sigme, korisnost za Vas i Vašu kompaniju i neophodnost da budete integralni deo projekata za poboljšanje kvaliteta rada i proizvoda.

Žuti pojasevi u hijerarhiji Six Sigme pomažu zelenim i crnim pojasevima u realizaciji projekata. Kao direktni izvršioci poslova, obučeni žuti pojasevi su u idealnoj poziciji da prepoznaju operativne probleme, izvrše određena merenja, primene promene, daju povratne informacije.

Na kursu ćete dobiti uvid u Six Sigma metodologiju i filozofiju. Shvatićete da je u Vašem interesu da olakšate sebi posao, pomognete da se prepoznaju uzroci grešaka, izvršite merenja koja su potrebna zelenim i crnim pojasevima da bi pronašli uzroke problema, primenite predložene izmene i date povratne informacije o novim rešenjima.

Six Sigma kurs za zeleni pojas

Lean Six Sigma kurs za zeleni pojas

Kurs za zeleni pojas Six Sigma je idealan za supervizore i operativne menadžere. U velikom broju internacionalnih kompanija ne možete napredovati bez zelenog pojasa.

U proteklih 5 godina u najrazvijenijim državama Six Sigma je ušla u uslužni sektor (medicinske institucije, vojska, finansijske institucije, HR sektor, državne agencije…).

Dok Crni pojasevi i Master Crni pojasevi celokupno radno vreme rade na Six Sigma projektima, Zeleni pojasevi 1/3 do 1/2 radnog vremena posvećuju projektima. Na kursu, nakon dela za žuti pojas, izučava se:

 • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) struktura projekata,
 • Project Charter,
 • CTQ i kako se želje kupaca prevode u merljive ciljeve projekta,
 • SIPOC – metodologija za mapiranje procesa,
 • RACI Matrix – vizuelno prikazivanje odgovornosti za delove procesa rada,
 • Osnove statistike,
 • MSA – Measurement System Analysis – analiza mernih sistema,
 • CE Diagram – Ishikawa (riblja kost) dijagram, Brainstorming tehnika, 
 • AHP – Analytic Hierarchy Process – alat za organizaciju i rangiranje mogućnosti pri donošenju kompleksnih odluka,
 • FMEA – alat za procenu rizika, 
 • Pareto dijagram – alat za vizuelno sagledavanje koliko neki uzrok doprinosi posledici i kumulativni efekat mogućih uzroka,
 • Proces Probnih Eksperimenata,
 • Tehnike za kreativno razmišljanje.