Program Minitab i rešeni zadaci Kruskal Wallis Test

Kruskal Wallis test je neparametarski. Koristi se kada ne možemo primeniti ANOVA test.

 

Upoređuju se MEDIJANE grupa.

 

Primenjuje se kada je zavisna promenjiva kontinualna, a nezavisne promenjive su kategorijske veličine.

Program Minitab - način rešavanja zadataka

Ho: ne postoji razlika među grupama, tj. medijane grupa su jednake.

Ha: postoji razlika, tj. barem dve medijane su značajno različite.

 

Dok kod ANOVA testa pretpostavljamo da uzorci dolaze iz populacije sa normalnom raspodelom i da su varijanse približno jednake, kod Kruskal Wallis testa nema tih pretpostavki.

Kruskal Wallis test je neprecizniji od ANOVA testa. Znači, ako možete primeniti ANOVA test, uvek mu dajte prednost.

  1. Kada se unesu podaci u Minitab, iz glavnog menija birate Stat/ Nonparametrics/ Kruskal Wallis – pogledajte gornju sliku.
  2. Test Vam daje odgovor na pitanje da li se grupe razlikuju ili ne. Zaključak se izvodi na osnovu p-vrednosti, poređenjem p-vrednosti i praga značajnosti. Ako prag značajnosti nije dat, podrazumeva se da iznosi 0,05.
  3. Ako je rezultat testa p<α, odbacujete Ho i zaključujete da su barem dve medijane različite, tj. barem dve grupe su značajno različite.
  4. Da biste odredili koje grupe se razlikuju, koristite Mann-Whitney U Test.

VAŽNO: u kom god obliku da dobijete podatke, pripremite iz u Excelu pre prelaska u program Minitab. U jednoj koloni treba da su Vam sva merenja zavisne promenjive, a u drugoj koloni faktori.

 

Detaljnije pogledajte YouTube video (na engleskom jeziku je) One way non paramteric ANOVA (Kruskal-Wallis Test) in Minitab.

Zadatak 1 - Kruskal Wallis Test i program Minitab

Fabrika čokolade razmatra lansiranje 4 nova ukusa. U prodaju je puštena test količina i meri se zarada u dinarima 7 dana za redom. Cena svake čokolade je ista. U tabeli su dati rezultati merenja.

  1. Proveriti normalnost uzoraka i primeniti odgovarajući test za proveru jednakosti ukusa.
  2. Ako samo 2 nova ukusa mogu biti puštena u masovnu proizvodnju i ako postoji razlika u prodaji čokolade u zavisnosti od ukusa, koje biste lansirali?
  3. Na osnovu kog parametra ste doneli odluku?

Zadatak 2 - Kruskal Wallis Test i program Minitab

Firma razmatra eliminisanje 1 mašine iz pogona. Sedam uzastopnih dana je merena obrada žice (u km) na svakoj od mašina.

Zadatak 2 Kruskal Wallis test i program Minitab
Zadatak 2 Kruskal Wallis test i program Minitab
  1. Proveriti normalnost uzoraka i primeniti odgovarajući test za proveru jednakosti rada mašina.
  2. Ako postoji razlika u radu mašina, koju biste eliminisali?
  3. Na osnovu kog parametra ste doneli odluku?

Potrebna Vam je pomoć za pripremu ispita iz Statistike i Minitaba?

Želite li da sa Vama proradimo zadatak, projekat, analizu podataka?

 

Zakažite termine online časova.

 

Raspoloživi termini:

Bilo koji dan u nedelji

10-12h

14-16h

 

Cena online časova Minitab i statistika:

2400 din/ 1h

 

Časove možemo snimiti tako da Vam ostaju zauvek!