Online casovi statistike - Mann Whitney U test

Online casovi statistike Mann Whitney U test u Minitabu

Mann Whitney U Test se koristi za poređenje 2 nezavisne kategoričke promenjive kada je zavisna promenjiva koja se meri kontinualna ili ordinalna. Test se koristi kada uzorci grupa dolaze iz populacija koje nemaju normalnu raspodelu.

Test poredi da li uzorci dolaze iz populacija sa istom raspodelom i da li su medijane jednake.

Online casovi - pretpostavke i hipoteze za Mann Whitney U test

KONTINUALNE promenjive su visina, težina, dužina, pritisak, mere za vreme…mogu imati decimale iza celog broja.

ORDINALNE promenjive su celi brojevi poređani prema nekom redosledu. Napr.

  • meseci u godini;
  • prvi, drugi, treći… (spratovi u zgradi, pozicije na takmičenju, smene u fabrikama, itd.);
  • skale tipa „nebitno, malo bitno, neutralno, malo važno, veoma važno“.

Hipoteze su:

Ho: dve populacije su jednake, tj. medijane uzoraka su jednake.

Ha: populacije su značajno različite.

Hipoteze su:

Ho: dve populacije su jednake, tj. medijane uzoraka su jednake.

Ha: populacije su značajno različite.

Detaljnije o Mann Whitney U testu možete saznati u YouTube videu Video on Mann Whitney Test by Advance Innovation Group (na Engleskom jeziku je).

Uradićemo ista dva zadatka koja smo rešili Kruskal Wallis testom i utvrdili da uzorci nemaju jednake raspodele i da barem jedan uzorak nema mormalnu raspodelu.

Zadatak 1

U tabeli su nam dati podaci o prodaji u dinarima 4 nova ukusa čokolade.

Treba da donesemo odluku koja dva nova ukusa će biti puštena u masovnu proizvodnju. Kruskal Wallis testom smo utvrdili da se barem dve medijane prodaje razlikuju, tj. da barem dva ukusa imaju značajno različitu prodaju.

Zadatak 2

U tabeli su nam dati podaci o radu 4 mašine u pogonu obrade žice. Merena je dužina obradjene žice u km, nakon 7 dana rada.

Treba da donesemo odluku koju mašinu da eliminišemo iz pogona. Kruskal Wallis testom smo utvrdili da se barem dve medijane dužine obradjene žice razlikuju, tj. da barem dve mašine značajno različito rade.

Prag značajnosti je 0,1.

Online casovi statistike i programa Minitab
Cena 2400 din / 1h

Ako želite još neku oblast statistike da obradimo i pripremimo zadatke za rešavanje u Minitabu, pored oblasti za koje smo napravili i rešili zadatke, pošaljite nam mail.

Za pripremu ispita ili učenje statistike i Minitaba, kontaktirajte nas da dogovorimo termin.