Statistika i Minitab - praktična primena

Kada koristiti linearnu regresiju?

Šta je regresija u statistici?

Regresija je odnos dve promenjive, od kojih jedna zavisi od druge. Promena nezavisne promenjive X utiče na promenu zavisne promenjive Y.

 

 

Šta je linearna regresija?

Linearna regresija je uzročno-posledični odnos dve promenjive- nezavisne X i zavisne Y. Linearnost ukazuje da promena nezavisnog faktora X dovodi do linearnog smanjenja ili povećanja zavisne promenjive Y.

U statistici, linearna regresija se predstavlja jednačinom:

Y=aX+b

 

 

Kada koristiti linearnu regresiju?

Matematičkim jezikom odgovor je: kada su zavisna promenjiva (Y) i nezavisne promenjive koje možda utiču na nju (X1,2,…) kontinualne veličine i kada pretpostavljamo da je uticaj linearan.

Nematematički odgovor bi bio: ako pretpostavljamo da:

 • rezultat našeg eksperimenta zavisi od određenog broja faktora
 • zavisnost je linearna, tj. ako neki faktor raste ili opada, naša merena veličina raste ili opada istom brzinom (ili opada i raste)
 • merena veličina i faktori koji utiču na nju se mogu prikazati kao decimalni brojevi (napr. visina, težina, cena,…)

koristeći Minitab program, lako ćemo proveriti našu pretpostavku primenom linearne regresije.

Metoda najmanjih kvadrata u linearnoj regresiji

Vršimo uzorkovanje i prikupili smo podatke. Primetili smo da za svaku vrednost neke promenjive X, ono što smo merili – naše Y, menja vrednost.

 

Ako je promena vrednosti Y-a slična promeni vrednosti X-a, pretpostavljamo da postoji linijska zavisnost.

 

U tom slučaju možemo odrediti pravu na grafiku koja prikazuje linearnu zavisnost Y-a od X-a i kažemo da je:

Y= βo + β1*X

U realnom svetu, dobijene vrednosti Y nikada nisu apsolutno identične očekivanim vrednostima (onome što izračunamo kada X-u dodelimo određenu vrednost).

 

Za svako X, izmereno Y se razlikuje od očekivanog Y. Te razlike su REZIDUALI.

 

U matematici, a i u praksi, je prihvaćeno da je jedan od najboljih načina za određivanje koeficijenata βo i β1 (koji nam određuju linearnu regresionu pravu) METODA NAJMANJIH KVADRATA.

 • Plavo je regresiona prava– na njoj se nalaze očekivane vrednosti Y-a za razne vrednosti X-a.
 • Crveno su izmerene vrednosti, vrednosti dobijene uzorkovanjem.
 • Zeleno su reziduali, razlike izmedju očekivane i dobijene vrednosti.

Za svako izmereno Y, računa se razlika dobijenog i očekivanog Y-a.

Neke razlike su pozitivne, neke su negativne, tj. neke dobijene vrednosti Y-a su veće od očekivanih, a neke su manje. Da se ne bi anulirala (potrla) odstupanja (reziduali), kvadriramo ih.

 

Najbolju linearnu pravu biramo (računamo) tako da je suma razlika svih odstupanja dobijenih Y-a od očekivanih (izračunatih) minimalna. Optimalna prava, kod koje je razlika kvadrata minimalna se naziva FITOVANA prava.

 

Zbog toga se ovaj način zove Metoda najmanjih kvadrata.

Minitab sam računa Fitovanu pravu, reziduale i koeficijente βo i β1.

Statistika i Minitab u određivanju i tumačenju KOEFICIJENTA KORELACIJE ρ

Koeficijent korelacije je statistička mera jačine veze izmedju dve promenjive.

Vrednosti se kreću od -1 do 1.

 • kada je ρ= 0, ne postoji veza izmedju promenjivih.
 • kada je ρ= -1 i kada je ρ= 1, u pitanju je apsolutna povezanost dve promenjive.
 • u praksi se najčešće uzima da je jaka korelacija ako je [-1, 0.65] < ρ < [1, 0.65].

VAŽNO: i ako je ρ ≈ 1 ili -1, NE PODRAZUMEVAJTE uzročno- posledičnu vezu. Analizirajte podatke, pa onda donesite zaključak.

Primer jake korelacije bez postojanja uzročnosti:

Nekoliko studija je ukazalo na jaku pozitivnu korelaciju izmedju prodaje sladoleda i broja davljenja u primorskim mestima.

 

Kako prodaja sladoleda doprinosi slučajevima davljenja?

Baš nikako.

 

Bez obzira što je korelacioni koeficijent blizu jedinici, uzročnost ne postoji.

 

Uzročnost postoji izmedju sezone i broja sunčanih dana i prodaje sladoleda,  sa jedne strane i broja sunčanih dana i povećanog broja slučajeva davljenja, sa druge strane.

Ako želite više da saznate o ovome, pogledajte video:

Koeficijent korelacije – Pearsonov koeficijent. (8 min)

Metoda najmanjih kvadrata i objašnjenje NAGIBA I ODSEČKA (koeficijenti βo i β1)

Koeficijent βo određuje ODSEČAK (intercept). To je očekivana vrednost Y-a, kada je X=0.

Koeficijent β1 nam govori kakav je NAGIB prave.

 • Ako je β1 > 0, Y raste kada X raste. 
 • Ako je β1 < 0, Y opada kada X raste.
 • Ako je β1 = 0, Y je paralelno sa X-osom. U tom slučaju, za bilo koju vrednost X-a, Y je konstantna veličina i jednaka je βo.
 • Ako je β1 = 1,  prava je pod uglom od 45o.
 • Što je β1 veće od 1, Y brže raste u odnosu na X.
 • Što je β1 manje od 1, Y brže opada u zavisnosti od X-a.

ZADATAK 1 - Metoda najmanjih kvadrata i linearna regresija u Minitabu

U tabeli je dat bruto godišnji prihod 10 država (u milijardama dolara) i dužina puteva (u hiljadama kilometara) koji se izgrade tokom godine u svakoj od tih država.

 

 

 1. Odrediti koeficijente βo i β1 tako da prava y=βo + β1*x najbolje odgovara podacima iz tabele u smislu metoda najmanjih kvadrata.
 2. Kolika je varijansa slučajne greške?
 3. Koliko je y za x= 50?
 4. Kolika je fitovana vrednost i rezidual za x=31,33?
 5. Testirati pouzdanost regresije. Obrazložiti.
 6. Kolika je standardna greška za nagib (slope) i odsečak (intercept)?
 7. Odrediti koeficijent korelacije izmedju x i y.
 8. Testirati hipotezu da je ρ=0.
 9. Prikazati grafik regresione prave sa granicama intervala poverenja i intervala predikcije.
 10. Analizirati reziduale.
BPDPutevi
12.8661.40
7.1441.34
17.1479.21
31.33130.04
21.4393.55
51.43212.86
25.71110.42
34.29146.89
27.14116.89
57.14236.04

ZADATAK 2 - Metoda najmanjih kvadrata i linearna regresija u Minitab programu

U tabeli je dat iznos investicija jedne firme tokom 14 godina i iznosi profita kao rezultat investiranja (u milionima dinara).

InvestiranoProfit
51.4411.77
28.569.91
68.5611.32
125.3212.58
85.7213.36
205.7226.41
102.8415.77
137.1618.98
108.5619.7
228.5628.72
63.2713.95
51.4410.03
191.6125.77
36.1514.12
 1. Odrediti koeficijente βo i β1 tako da prava y=βo + β1*x najbolje odgovara podacima iz tabele u smislu metoda najmanjih kvadrata.
 2. Kolika je varijansa slučajne greške?
 3. Koliki je fitovani profit ako se investira 20 miliona, a koliki je ako se investira 300 miliona?
 4. Kolika je fitovana vrednost i rezidual za x=51,44?
 5. Testirati pouzdanost regresije. Obrazložiti.
 6. Koliko je model dobar?
 7. Kolika je standardna greška za nagib (slope) i odsečak (intercept)?
 8. Odrediti koeficijent korelacije izmedju x i y.
 9. Testirati hipotezu da je ρ=0. Obrazložiti izračunati koeficijent.
 10. Prikazati grafik regresione prave sa granicama intervala poverenja i intervala predikcije.
 11. Analizirati reziduale. Postaviti hipoteze i izvući zaključke.

Zakažite termine online časova.

 

Raspoloživi termini:

Bilo koji dan u nedelji

10-12h

14-16h

 

Cena online časova Minitab i statistika:

2400 din/ 1h

 

Časove možemo snimiti tako da Vam ostaju zauvek!