Višefaktorska ANOVA - Rešeni zadaci iz statistike u programu Minitab

Reseni zadaci iz statistike u Minitabu visefaktorska ANOVA

Višefaktorska (multivarijabla) ANOVA se koristi kada izlaz Y jednog parametra zavisi od više različitih faktora Xi.

 

Y je kontinualna veličina (brzina, otpornost, dužina, zarada, tegljivost, itd.)

 

Xi su diskretne promenjive – celi brojevi (modeli mašina, načini obuke, tip fotokopir aparata, vrsta leka, itd.)

ANOVA višefaktorska

OPŠTE UPUTSTVO ZA ZADATKE OVOG TIPA:

 

Da biste uspešno rešili ovaj tip zadataka predlažemo Vam da sledite sledeća 3 koraka:

 1. Prvo razmislite šta je Y – šta testirate. Koju promenjivu merite? 
 2. Zatim analizirajte tekst da budete sigurni koju vrstu odluke treba da donesete ili kakav zaključak treba da izvedete.
 3. Treće, sagledajte koji faktori (karakteristike, uzroci) utiču na Vaš Y. To su x1, x2, …xn.

Kada ste postavili model eksperimenta, predlažemo da svaku kolonu u Minitabu imenujete tako da Vam ukazuje šta je u pitanju (tip, radnik, mašina, lek, vreme, pritisak…) i da li je to X ili Y.

Rešeni zadaci iz statistike
ANOVA višefaktorska

ZADATAK 1 –  Višefaktorska ANOVA i Minitab

Firma treba da kupi novu mašinu.

U ponudi su mašine 4 proizvodjača, od kojih svaki u ponudi ima po dva modela.

U tabeli su data po 3 vremena obrade odredjenog proizvoda na svakom modelu od 4 proizvodjača.

 1. Formulisati hipoteze
 2. Koje statističke veličine uporedjuje test analiza varijansi
 3. Testirati hipoteze analizom varijansi, α=0,05. Obrazložiti rezultate testiranja hipoteza. 
 4. Koji procenat dobijenih rezultata je objašnjen modelom?
 5. Korišćenjem Tukijevog metoda odrediti najbolju mašinu pod pretpostavkom da sve mašine imaju jednaku cenu
 6. Korišćenjem Respons Optimizer -a potvrditi rešenje pod 3)
 7. Analizirati reziduale i izvesti zaključak o kvalitetu modela. Zašto reziduali treba da imaju normalnu raspodelu?

ZADATAK 2 –  Višefaktorska ANOVA i Minitab

U dva različita pogona se proizvodi isti proizvod.

U oba pogona se radi na po 2 načina rada, u tri smene.

U tabeli je dat procenat škarta koji svaka smena ima.

 1. Prilagoditi datu tabelu za Minitab
 2. Formulisati hipoteze
 3. Testirati hipoteze analizom varijansi, α=0,05. Obrazložiti rezultate testiranja hipoteza. 
 4. Koji procenat dobijenih rezultata je objašnjen modelom?
 5. Korišćenjem Tukijevog metoda odrediti koju smenu treba nagraditi za najbolji rad i koji način rada treba primeniti u oba pogona.
 6. Korišćenjem Respons Optimizer -a potvrditi rešenje pod 3)
 7. Analizirati reziduale i izvesti zaključak o kvalitetu modela.

Zakažite termine online časova.

 

Raspoloživi termini:

Bilo koji dan u nedelji

10-12h

14-16h

 

Cena online časova Minitab i statistika:

2400 din/ 1h

 

Časove možemo snimiti tako da Vam ostaju zauvek!